Projekty UE

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie
Projekt pn.: ”Powiat Szydłowiecki- przewodnik dla dzieci”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  31 731,50

Kwota dofinansowania 24 824,00

 


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie
Projekt pn.: ”Impreza sportowo- rekreacyjna powiatu szydłowieckiego”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  13 298,95

Kwota dofinansowania 9 579,50

 


                                       

  Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie
Projekt pn.:”Materiały promujące turystykę”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania  14 413,50 zł

Kwota dofinansowania 9 960,00

 


 


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie
Projekt pn.: ”Powiat Szydłowiecki na starych kliszach”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013”

 

Całość zadania   34 600.00 zł

Kwota dofinansowania 25 000,00zł

 


 

 

„RÓWNE SZANSE DLA MŁODZIEŻY Z POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Kwota dofinansowania projektu 49 972,00zł.

 


 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

Kwota dofinansowania projektu 705 350,00zł

 


 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 49 966,00 zł
 


 

„Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z powiatu szydłowieckiego
 na rzecz aktywnej integracji”

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 49 957,00 zł

 


 

"Liga piątek piłkarskich 2012"

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 13 513,00zł

Kwota dofinansowania 8 375,00zł

 
 


 

"Materiały promujące turystykę w powiecie szydłowieckim"

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 15 164,00

Kwota dofinansowania 9 859,50

 

 


  

 

Spotkania szkoleniowo - warsztatowe na temat: 

 

„Wczesna pomoc dziecku  z niepełnosprawnością i jego rodzinie”

 

zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Całość zadania 15 949,98

Kwota dofinansowania 10 511,83

 


 

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2011

 

 

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2010

 

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2009

 

„Inwestuje w lepszą przyszłość” 2008

 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

 


 

„Integracja młodzieży z powiatu szydłowieckiego”

 

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 45 595,00 zł

 


 

„Równe szanse w życiu młodzieży”

  

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 46 428,00 zł

 

 


 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

 
„Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów - granica województwa”

 

Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 734 118,82 zł

 


„Wszechstronnie wyszkolony spawacz!”

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 200 411,00 zł

 


 

„Lepsza szkoła - lepsza praca”

  

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 137 510,00 zł

 

 


„Twoja przyszłość w Twoich rękach”

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KWOTA DOFINANSOWANIA: 44 370,00 zł

 


 

Jeżeli chcesz polecić naszą stronę znajomemu wypełnij poniższy formularz - informacja zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.
* Twoje imię:
* Twój e-mail:
* Imię odbiorcy:
* E-mail odbiorcy:
Komentarz:
 
wyślij